ความเป็นมา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  โครงสร้างสถาบันฯ  
  การดำเนินงานที่ผ่านมา  
  เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  
  ผลงานการฝึกอบรมที่ผ่านมา  
  คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  
  คณะผู้บริหารสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  
  สถานที่ติดต่อ  
ความเป็นมา
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์กรอิสระในการระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อน การแก้วิกฤตชาติ โดยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา มาสู่การปฏิบัติ จัดตั้งขึ้นจากการประชุมหารือกัน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ของ 4 องค์กร ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545
วิสัยทัศน์
• สร้างรูปธรรมในการแก้วิกฤตด้านต่างๆของมนุษยชาติ โดยหลักคิดและวิธีการ ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก
• ผลักดัน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นจิตสำนึกและหลักปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วนของสังคม

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต 4 ด้าน
1. Environmental Crisis สิ่งแวดล้อม (ภัยธรรมชาติ)
2. Epidemic Crisis โรคระบาด
3. Economic Crisis วิกฤตเศรษฐกิจ/ข้าวยากหมากแพง
4. Political/Social Crisis ความขัดแย้งทางสังคม/สงครามพันธกิจ
1. รวบรวม/วิเคราะห์/สังเคราะห์ หลักคิดและวิธีการ ไปสู่ข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (Practical Knowledge)
2.
พัฒนาคน ให้เข้าใจทไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
3.
สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนในรูปแบบเบญจภาคี ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/สื่อ
4. พัฒนา
นโยบาย ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม กับแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม (Implications)โครงสร้างสถาบัน
การดำเนินงานที่ผ่านมา
สถาบันฯ ได้เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายขยายผลให้มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม ไปสู่การปฏิบัติและการดำรงชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลงานด้านต่างๆที่ผ่านมาดังนี้

• งานจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม โดยสามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภายใต้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงได้กว่า 120 ศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศ

• งานฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทีมวิทยากรเพื่อฝึกอบรมนอกสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

• งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่นๆของพระราชาในการแก้วิกฤตของประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น
สื่อโทรทัศน์ รายการคนหวงแผ่นดิน รายการจารึกไว้ในแผ่นดิน รายการเวทีชาวบ้าน รายการคนละไม้คนละมือ รายการ 108 มหัศจรรย์พอเพียง รายการทำดีให้พ่อดู รายการคนพอเพียง รายการคลีนิกเถ้าแก่ ละครเรื่องหัวใจแผ่นดิน และอื่นๆอีกมากมาย
สื่อสิ่งพิมพ์ บทความหนังสือพิมพ์คมชัดลึก “พอแล้วรวย” ทุกวันเสาร์
หนังสือ/แผ่นพับ เผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
สื่ออื่นๆ เสื้อ สติกเกอร์ วีซีดี กระเป๋า และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นเองภายในเครือข่าย

• กิจกรรมเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดึงแนวร่วมการขับเคลื่อนสู่รูปธรรมการปฏิบัติจริงในรูปแบบเบญจภาคี
   - งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินในเดือน มีนาคม ของทุกปี
   - งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกๆ 2 ปี
   - งานกิจกรรมฟื้นฟูลุ่มน้ำและทะเลไทย เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และท้องทะเลตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟื้นฟูสัมมาชีพให้เต็มแผ่นดินตั้งแต่ภูผาสู่มหานที ให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินงานไปแล้วในลุ่มน้ำภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

• การสถาปนามหาวิชชาลัยเพื่อพ่อ ในการฟื้นฟูปฐพีไทยด้วยศาสตร์ของพระราชา ด้วยความร่วมมือของเบญจภาคี โดยมีการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ. สระแก้ว ในปี 2550 และมีเป้าหมายในการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ สถานที่อื่นๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่รวมและถ่ายทอด องค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชา ให้เต็มแผ่นดินเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
1. เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
2. เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
3. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
4. เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน
5. เครือข่ายเกษตรสมดุลย์-ไร่ทักสมผลงานการฝึกอบรมที่ผ่านมา
โครงการต้นล้าอาชีพ โครงการชุมชนพอเพียง สำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี ธกส. กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน กองทัพบก อบต. เทศบาล เมืองโบราณ บริษัท KSL จำกัด (มหาชน) โรงเรียนวชิราวุธ ฯลฯคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
1. นายพรชัย จุฑามาศ
2. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
3. ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร
4. นายอนันต์ พันธุ์สวัสดิ์
5. นายศุภพงษ์ กฤษญกาญจน์
6. นางภาพรณ์ ลิ้มศุภรัตน์
7. นายอำนาจ หมายยอดกลาง
8. นายธีระ วงศ์เจริญคณะผู้บริหารสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
1. ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร
2. ดร. สุมิท แช่มประสิทธิ์
3. นายธีระ วงศ์เจริญ
4. นายปัญญา ปุลิเวคินทร์
5. นายวริสร รักษ์พันธุ์
6. นายเจริญวิทย์ เสน่หา
7. นายธงชัย คงคาลัย
8. นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
9. นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
10. นายพงศา ชูแนม
11. นายไตรภพ โคตรวงษาสถานที่ติดต่อ

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
114 หมู่บ้านสัมมากร ซอยบี 12 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

Tel: 02 729 4456
Fax: 02 919 0510
Email:
be.sufficient@gmail.com
Website:
http://www.ise.in.th
ผู้ประสานงานกลาง: นางสาวกัลยาพร สกุตลากุล 081 651 7111


 
๒๕๕๒ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง Institute of Sufficiency Economy หน้าหลัก | สถาบัน | ภารกิจสถาบัน | หลักสูตรอบรม | งานวิชาการ | กิจกรรม | ฅ.ฅน ต้นแบบ | เครือข่าย
visitors :